Zendingsreizen

Wie zijn Wij

Op zendingsreizen.nl vind je een grote keuze aan reizen met een missie vanuit een Christelijke inspiratie. Ook kunnen we je op weg helpen als je zelf een reis wil plannen, kijk daarvoor onder tips of stuur een mail voor meer informatie. Giften helpen Zendingsreizen.nl om de grote Opdracht uit Mattheus 16:19 handen en voeten te geven.

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

ONZE NIEUWE SITE:

WWW.HANDS-TO-HELP.NL